Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje převážně pracovníky ústavů patologické fyziologie lékařských fakult v ČR, ale členy jsou i fyziologové a kromě teoreticky zaměřených vědeckých pracovníků a lékařů i mnozí praktikující lékaři.

Cílem společnosti je umožnit výměnu odborných názorů mezi členy navzájem i mezi společností a odbornou veřejností. Kromě témat odborných a vědeckých je významným tématem i otázka výuky patologické fyziologie nejen v pregraduální výuce všeobecného i zubního lékařství a v nelékařských bakalářských či navazujících magisterských oborech, ale i ve studiu postgraduálním (PGS).